หัวข้อเรื่อง
การกระจายแสง

การเกิดรุ้ง

แสงสีและสารสี

หัวข้อย่อย
 
แสงสีและสารสี

           จากเรื่องการกระจายแสงที่ผ่านมา เราได้รู้แล้วว่า แสงขาวในธรรมชาติ ประกอบไปด้วยแสงสี 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และ แดง แต่ ตาเรามีเซลล์รับแสงอยู่ 3 สี คือ แดง น้ำเงิน และ เขียว ส่วนสีอื่นๆ ได้จาก การผสมแสงสีดังกล่าวในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน เช่น สีเหลือง เกิดจากการผสมของแสงสีแดงและเขียว ซึ่งจะเหลืองมากหรือน้อย ก็ขึ้นกับ ปริมาณแสงทั้ง 2 ว่ามีอัตราส่วนกันเท่าใด ส่วนแสงสีต่างๆสามารถผสมกันแล้วเกิดสีอะไรบ้าง สามารถเข้าไปดูที่ การผสมแสงสี

           จากเรื่องการสะท้อนแสงเรารู้แล้วว่า เรามองเห็นวัตถุเนื่องจาก แสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาเรา การที่เรามองเห็นวัตถุมีสีต่างๆ ก็เนื่องมาจากวัตถุไม่ดูดกลืนแสงสีนั้น เช่น มีวัตถุสีแดง ถ้าวางไว้ในห้องมืด ไม่มีแสงตกกระทบวัตถุ ไม่มีแสงสะท้อนเข้าสู่ตาเรา เราไม่เห็นวัตถุ เมื่อถ้าเราฉายแสงสีน้ำเงินไปยังวัตถุ เราจะไม่เห็นวัตถุเช่นเดิม เพราะวัตถุสีแดงจะสะท้อนเฉพาะสีแดงเท่านั้น ส่วนสีอื่นจะดูกลืนหมด แต่เมื่อเราฉายแสงขาวไปยังวัตถุ เราจะเห็นวัตถุมีสีแดง เพราะวัตถุสีแดงจะสะท้อนสีแดงเข้าสู่ตาเรานั่นเอง

           สารสีปฐมภูมิ เป็นสีไม่สามารถสร้างขึ้นจากการผสมของสารสีอื่นๆ ประกอบด้วย สีแดง สีน้ำเงินและสีเขียว ถ้าเรานำสารสีทั้ง 3 มาผสมกันด้วยอัตราส่วนต่างๆกันก็จะได้สารสีต่างๆ ถ้าเรานำสารสีทั้ง 3 มาผสมกันด้วยอัตราส่วนเท่าๆ กันก็จะได้สารสีดำ ซึ่งจะดูดกลืนทุกแสงสี ทำให้ไม่มีแสงสะท้อนเข้าสู่ตาเรา เราสามารถดูการผสมของสารสีต่างๆได้ที่ การผสมสารสี
           สารสีขาว จะสะท้อนแสงทุกสีไม่สามารถสร้างจากการผสมของสารสีได้ เพราะสารสีแต่ละชนิดจะดูดกลืนแสงสีต่างๆไว้ จึง ไม่สามารถสะท้อนได้ทุกสี

ชนิดของวัตถุ

           เราอาจแบ่งชนิดของวัตถุตามปริมาณแสงและลักษณะที่แสงผ่านวัตถุได้ ดังนี้
           วัตถุโปร่งใส หมายถึงวัตถุที่แสงผ่านไปได้เกือบหมด อย่างเป็นระเบียบเราจึงสามารถมองผ่านวัตถุชนิดนี้ได้ชัดเจน เช่น กระจกใส แก้วใส เป็นต้น
           วัตถุโปร่งแสง หมายถึงวัตถุที่แสงผ่านได้อย่างไม่เป็น ระเบียบดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองผ่านวัตถุนี้ได้ชัด ตัวอย่างของวัตถุชนิดนี้ได้แก่ กระจกฝ้า กระดาษชุบไข เป็นต้น
           วัตถุทึบแสง หมายถึงวัตถุที่แสงผ่านไปไม่ได้เลยแสงทั้ง หมดจะถูกดูดกลืนไว้หรือสะท้อนกลับเราจึงไม่สามารถมองผ่าน วัตถุชนิดนี้ได้ เช่น กระจกเงา แผ่นเหล็ก เป็นต้น