ความยาว มวล และ เวลา: หน่วยพื้นฐาน (Length, Mass, and Time: The Basic Units)

ภาพนิ่งก่อนหน้านี้ ภาพนิ่งถัดไป กลับไปที่ภาพนิ่งแรก ชมรุ่นกราฟิกส์